Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup služeb a pronájem zboží na webové stránce www.nosimesrdcem.cz. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejíž předmět je prodej služeb a pronájem zboží uvedených na webových stránkách nosimesrdcem.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím smlouvy či zaplacením faktury.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Kristýna Plisková, Tř. Svornosti 890/51, Olomouc, IČO: 17165211 (dále jen prodávající). Kontaktní e-mail: info@nosimesrdce.cz, tel.: +420 774 346 548.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je prodej vzdělávacích kurzů, individuálních poradenství a pronájem zboží pro nošení dětí. Jejich specifikace a jednotlivé varianty jsou uvedeny na webových stránkách www.nosimesrdcem.cz

Závazek prodávající je poskytnout kupujícímu poradenství,kurz a/nebo poskytnout kupujícímu či pronájem zboží pro nošení děti a/nebo zajistit a uspořádat webinář, hromadný kurz a závazek kupujícího uhradit za požadovaný produkt nebo službu cenu v jeho plné výši.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednanou službu nebo produkt.

Obchodní podmínky, které jsou zveřejněné na webových stránkách prodávající, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a objednávky termínů.

Poradenství, kurzy

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se poradenství či kurzů, a to na webové adrese www.nosimesrdcem.cz
 2. Kupující objednává termín k uskutečnění předmětu koupě vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím webové stránky www.nosimesrdcem.cz, e-mailem: info@nosimesrdcem.cz nebo telefonicky. 
 3. Kupující je povinen objednávku termínu před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. 
 4. Konzultace je provozována prodávající osobně nebo online přenosem s tím, že formu spojení určuje prodávající, a zavazuje se o ní klienta včas obeznámit. Osobní konzultace probíhají na předem domluveném místě. 
 5. Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi v náhradním termínu. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 3 hodin předem, má se za to, že konzultace proběhla.
 6. Odměna za jednotlivé konzultace je hrazena po konzultaci, kdy je kupujícímu vystavena faktura či zálohová faktura a poslána na jeho e-mail.
 7. Kupující objednáním termínu stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami na webové stránce www.nosimesrdcem.cz/vseobecne-obchodni-podminky prodávájícího, a že s nimi souhlasí. 

Pronájem zboží pro nošení dětí

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se pronájmu zboží pro nošení dětí, a to na webové adrese www.nosimesrdcem.cz
 2. Kupující objednává termín k uskutečnění poradenství s pronájmem zboží pro nošení dětí vyplněním elektronického formuláře prostřednictvím webové stránky www.nosimesrdcem.cz/kontakt, e-mailem info@nosimesrdcem.cz nebo telefonicky. 
 3. Kupující je povinen objednávku termínu před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. 
 4. Pronájem je provozován prodávající osobně. Osobní poradenství s pronájmem probíhá na předem domluveném místě.
 5. Kupující podepsáním smlouvy stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami na webové stránce www.nosimesrdcem.cz/vseobecne-obchodni-podminky prodávájícího, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a podpisem obou smluvních stran.
 6. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené zapůjčeným vybavením na vlastním majetku kupujícího ani na movitých či nemovitých předmětech jiných osob. 

Besedy a hromadné kurzy

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se besed či hromadných kurzů, a to na webové adrese www.nosimesrdcem.cz
 2. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.nosimesrdcem.cz
 3. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. 
 4. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. 
 5. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami na webové stránce www.nosimesrdcem.cz/vseobecne-obchodni-podminky prodávájícího, a že s nimi souhlasí. 

Žádná ze služeb nenahrazuje zdravotní péči a prodávající se zříká jakékoliv zodpovědnosti za zdravotní stav či případné komplikace, které mohou nastat po poskytnutí služeb.

Cena a daňový doklad

Na webové adrese www.nosimesrdcem.cz najde kupující všechny ceny služeb v konečné výši. Provozovatel webu není plátcem DPH. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Způsob a forma platby

Platby probíhají v hotovosti nebo převedením ceny služby na účet prodávajícího na základě vystavené faktury.

Možnosti plateb

Online bankovním převodem nebo v hotovosti.

Doručení

Osobní

Po odeslání objednávky k zamluvení termínu kurzů a pronájmu zboží je kupujícímu nabídnuto několik variant vhodných termínů k poskytnutí služeb. Kupující a prodávající se zavazují k tomu dostavit se v domluveném termínu na místo konání kurzu či pronájmu zboží dle domluvy obou smluvních stran.

Po zakoupení webináře či hromadných kurzů dostane kupující informace o tom kde přesně a jak se bude daná akce konat, případně co bude na daný typ akce potřebovat. Prodávající si vyhrazuje možné změny v program akce.

Elektronické

Po odeslání objednávky k zamluvení termínu kurzů nebo poradenství je kupujícímu nabídnuto několik variant vhodných termínů k poskytnutí služeb. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o zvoleném formě spojení, kterou následně včas sdělí kupující.

Odstoupení od smlouvy

Kurzy a pronájem zboží

Prodávající zdůrazňuje, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, dle §1837 písm. l zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Potvrzením a uhrazením objednávky s touto skutečností kupující výslovně souhlasí.

Besedy a hromadné kurzy

Spotřebitel je oprávněn od smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, spotřebitel uplatní tak, že zašle prodávající e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: „Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako prodávající a mojí osobou na straně druhé jako kupující.“

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte ve formuláři, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.nosimesrdcem.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

Závěrečná ustanovení

Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.nosimesrdcem.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.nosimesrdcem.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. 5. 2022.

Přejít nahoru